گروه مالی

شرکت بیمه پاسارگاد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

شرایط زندگی انسان در عصر کنونی به صورتی سامان گرفته است که بهره گیری و بکارگیری فناوری های نوین به منظور دسترسی به رفـاه و رشـد اقتـصادی بالاتـر مسـتلزم رویارویی هرچـه بیشتر با حـوادث و مخاطرات گوناگون و متنوع است.آثار و نتایح این حـوادث و مخاطـرات علاوه بـرایجاد نگرانی، تشویش، دغدغه های مسـتمر و سـلب آسایش بعضی اوقات به حدی است که می تواند حاصل سـالها تلاش و کوشـش فردی یا جمعی را با خطرنابودی روبرو سازد.

معرفی و تاریخچه

شرکت بیمه پاسارگاد به منظور عرضه خدمات بیمه ای در استانداردهای جهانی، کسب سود متوازن و همسو با مصالح و منافع ملی و فعالیت در زمینه بیمه های زندگی و غیرزندگی ( به طور مستقیم و قبولی اتکائی ) توسط گروه مـالی پاسـارگاد تأسیس شد. شرکــت در تـاریخ 1385/11/18 و تحــت شماره ۲۹۰۰۷۰ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.

زمینه فعالیت شرکت

انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی

تحصیل پوشش بیمه های اتکائی

سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخائر و اندوخته های فنی و قانونی قبول بیمه های اتکائی از موسسات بیمه داخلی با رعایت ضوابط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

اهداف و ماموریت

توسعه و ترویج خدمات بیمه ای در سطح جامعه به منظور دستیابی به سهم مطلوب از بازار بیمه کشور

طراحی و عرضه محصولات بیمه ای جدید با توجه به نیازهای جامعه

برقراری روش های مناسب به منظور تسریع در امر پرداخت خسارت و ترویج روش های پیشگیری از وقوع خسارت به بیمه گذاران

گسترش بیمه های اتکائی و همچنین دریافت پوشش های بیمه اتکائی برای کسب ریسک های بزرگ.

اعضای هیات مدیره

  نام و نام خانوادگی سمت
menusublinks شرکت بیمه پاسارگاد - همراه بیمه پاسارگاد آقای دکتر مجید قاسمی رئیس هیات مدیره
menusublinks شرکت بیمه پاسارگاد - همراه بیمه پاسارگاد آقای معصوم ضمیری مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره
menusublinks شرکت بیمه پاسارگاد - همراه بیمه پاسارگاد آقای احمد شفیعی هنجنی عضو هیات مدیره
menusublinks شرکت بیمه پاسارگاد - همراه بیمه پاسارگاد آقای پیروز باستانی عضو هیات مدیره
menusublinks شرکت بیمه پاسارگاد - همراه بیمه پاسارگاد آقای ابوالقاسم دباغ عضو هیات مدیره

© 2021 Flex. All Rights Reserved. Powered by Aplikko