اطلاعات مالی و اتکایی

اطلاعات مالی و اتکایی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کلیات سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی

شرکت بیمه پاسارگاد در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران و فرابورس ایران و با توجه به ضرورت و اهمیت استقرار سیستم کنترل های داخلی و به منظور کسب اطمینان از رعایت کلیه کنترل های داخلی و حسن اجرای مقررات و ضوابط در سطح شرکت اقدام به ایجاد واحد حسابرسی داخلی تحت نظر هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نموده است .

این واحد شامل دو اداره حسابرسی امور مالی و اداری و امور فنی می باشد و بطور مرتب کلیه عملیات مالی و اداری شرکت و واحدهای صدور و پرداخت خسارت را درچارچوب قوانین و مقررات تنظیم شده بررسی می نماید و نتیجه آن نیز به مدیرعامل محترم گزارش می شود.

نسبت های عملیاتی و مالی با اهمیت سه ساله آخر شرکت بیمه پاسارگاد

اسفند ۱۳۹۳ اسفند ۱۳۹۴ اسفند ۱۳۹۵

شرح

۱۱۵ ۱۱۸ ۱۲۹ نسبت توانگری مالی مؤسسه بیمه که به تأیید بیمه مرکزی رسیده است
۸۳ ۸۵ ۷۹  نسبت حق بیمه تولیدی نمایندگان و کارگزاران به کل حق بیمه مؤسسه بیمه
۷۲ ۷۵ ۷۵  سهم نگهداری مؤسسه بیمه (نسبت حق بیمه صادره پس از کسر مجموع حق بیمه واگذاری اجباری و اختیاری به کل حق بیمه صادره)
۷٫۲ ۸٫۷ ۷٫۵  نسبت هزینه های عمومی و اداری به حق بیمه صادره
۱۹ ۲۱ ۲۱  ضریب ترکیبی ( نسبت مجموع هزینه‌های اداری و عمومی و هزینه های کارمزد، هزینه صدور و کارمزد مشارکت در منافع پرداختی به حق بیمه صادره )
۵۲ ۴۳ ۴۸  نسبت کل سرمایه‌گذاری‌ها به کل دارایی‌ها
۱۷ ۱۷ ۱۹  بازده سـرمایه‌گذاری‌ها (نسبت درآمد سـرمایه‌گذاری‌ها به متوسـط بهای تمام شده ابتدا و انتهای دوره سـرمایه‌گذاری‌ها)
۵۳ ۶۳ ۷۳  نسبت ذخیره ریاضی به ذخیره حق بیمه (سهم نگهداری)
۱۰ ۱۱ ۱۰  نسبت مجموع مطالبات از بیمه‌گذاران، نمایندگان و بیمه‌گران اتکایی به مجموع دارائی‌ها
۲۳ ۲۴ ۳۴  نسبت دارایی های نقدی به کل دارایی ها
۸۳ ۸۱ ۸۴  نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها

نرخ رشد حق بیمه

نرخ رشد سال ۹۳ نرخ رشد سال ۹۴ نرخ رشد سال ۹۵ رشته بیمه ای
۳۳٫۹ ۰٫۷ ۱۱ اموال
۲۱٫۲ ۲۶٫۵ ۵ مسئولیت
۵۳٫۲ ۵۰٫۷ ۷۰ اشخاص – زندگی
۶۰٫۰ ۲۷٫۵ ۲۲ اشخاص – سایر
۴۲٫۱ ۲۰٫۱ ۳۳ جمع

نرخ رشد خسارت

نرخ رشد سال ۹۳ نرخ رشد سال ۹۴ نرخ رشد سال ۹۵ رشته بیمه ای
۵۰٫۷ ۴۲٫۳ ۱۵ اموال
۲۵٫۲ ۲۰٫۱ مسئولیت
۱۴۵٫۳ ۲۱۴٫۵ ۰ اشخاص – زندگی
۱۰٫۳ ۲۸٫۷ ۵۴ اشخاص – سایر
۴۱٫۴ ۴۵٫۰ ۲۰٫۰ جمع

سهم از بازار شرکت بیمه پاسارگاد

نسبت سال ۹۳ نسبت سال ۹۴ نسبت سال ۹۵ رشته بیمه ای
۲٫۷ ۲٫۷ ۳ اموال
۳٫۰ ۳٫۹ ۳ مسئولیت
۸٫۹ ۱۰٫۶ ۱۵ اشخاص – زندگی
۲٫۹ ۲٫۶ ۲ اشخاص – سایر
۳٫۴ ۳٫۷ ۴ جمع

ضریب خسارت

سال ۱۳۹۳ سال ۱۳۹۴ سال ۱۳۹۵ رشته بیمه ای
۷۲٫۲ ۸۸٫۲ ۹۵ اموال
۵۴٫۸ ۴۲٫۵ ۴۲ مسئولیت
۵٫۲ ۱۱٫۰ ۶ اشخاص – زندگی
۵۹٫۰ ۴۶٫۵ ۶۰ اشخاص – سایر
۴۸٫۱ ۵۰٫۹ ۴۶ جمع

نسبت هزینه کارمزد به حق بیمه

نسبت سال ۹۳ نسبت سال ۹۴ نسبت سال ۹۵ رشته بیمه ای
۸٫۷ ۸٫۶ ۹ اموال
۲۸٫۶ ۲۲٫۶ ۲۳ مسئولیت
۱۷٫۴ ۱۶٫۴ ۱۷ اشخاص – زندگی
۷٫۷ ۸٫۵ ۱۰ اشخاص – سایر
۱۱٫۸ ۱۱٫۹ ۱۳ جمع

نسبت ذخیره خسارت معوق به جمع ذخایر فنی

نسبت سال ۹۳ نسبت سال ۹۴ نسبت سال ۹۵ رشته بیمه ای
۳۷٫۰ ۳۷٫۷ ۳۸ اموال
۴۲٫۲ ۴۳٫۶ ۴۲ مسئولیت
۰٫۱ ۰٫۰ ۰٫۰ اشخاص – زندگی
۹٫۸ ۷٫۱ ۹ اشخاص – سایر
۱۸٫۵ ۱۵٫۴ ۱۲ جمع

نسبت توانگری مالی شرکت بیمه پاسارگاد

مقدار ریسک (ریال) نوع ریسک
۳,۵۵۰,۲۹۶  R1 ریسک صدور بیمه نامه
۷۳۰,۹۲۴  R2 ریسک بازاری
۱۷,۰۶۳  R3 ریسک اعتباری
۰  R4 ریسک نقدینگی
۳,۶۲۴,۷۹۶  RBC ریسک کل ( سرمایه الزامی )
۴,۶۸۲,۰۴۴ مازاد بیمه گر ( سرمایه موجود )
۱۲۹% نسبت توانگری مالی

عملکرد بیمه گری مستقیم و اتکایی به تفکیک رشته بیمه ای

تعداد بیمه نامه صادره جمع کل حق بیمه ریالی حق بیمه برگشتی قبولی اتکایی ارزی (یورو) قبولی اتکایی ارزی (دلار) قبول اتکایی ریالی حق بیمه مستقیم و غیرمستقیم رشته
  ۴,۸۴۳,۶۲۷,۹۳۹,۷۲۹  ۱۱,۰۴۱,۵۳۴,۰۰۱      ۰  ۴,۸۵۴,۶۶۹,۴۷۳,۷۳۰ عمر و تأمین آتیه اندوخته دار
  ۵۴۲,۴۶۸,۳۹۴,۵۲۴  ۱,۱۰۸,۰۵۴,۲۶۰      ۰  ۵۴۳,۵۷۶,۴۴۸,۷۸۴ عمر غیر اندوخته دار و پوششهای تکمیلی
  ۵,۴۲۴,۱۶۶,۴۱۹,۸۷۲  ۳۰,۴۸۲,۴۷۹,۳۴۹      ۰  ۵,۴۵۴,۶۴۸,۸۹۹,۲۲۱ جمع زندگی
  ۱۱۳,۱۲۱,۵۲۲,۷۲۸ ۹,۳۵۹,۶۶۹,۵۵۵ ۰ ۱۴,۰۵۰ ۵,۳۵۰,۶۹۶,۰۴۳ ۱۱۷,۱۳۰,۴۹۶,۲۴۰ باربری
  ۲۸۰,۷۶۶,۲۶۸,۵۴۹ ۸,۷۰۶,۱۴۶,۷۱۳ ۰ ۰ ۴۴,۶۰۶,۹۰۷,۱۵۰ ۲۴۴,۸۶۵,۵۰۸,۱۱۲ آتش سوزی
  ۰  ۱۹,۲۲۵,۹۰۹,۲۹۵      ۰   حوادث
  ۲۹۲,۷۸۳,۸۰۰,۳۱۶ ۷۱۳,۸۰۷,۲۸۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶۴,۴۹۷,۰۱۵,۸۶۳ حوادث سرنشین (راننده)
  ۴۳۲,۳۴۹,۹۷۹,۷۸۱ ۱۷,۷۸۱,۰۱۸,۷۳۹ ۰ ۰ ۱,۳۱۶,۴۸۸,۱۷۸ ۴۴۸,۸۱۴,۵۱۰,۳۴۲ بدنه اتومبیل
  ۲,۶۰۵,۰۵۳,۹۱۸,۳۹۷ ۷,۹۸۵,۴۶۴,۱۰۲ ۰ ۰ ۰ ۲,۶۱۳,۰۳۹,۳۸۲,۴۹۹ ثالث اجباری
  ۸۷,۶۵۵,۰۹۳,۹۵۵ ۱۳۲,۱۹۴,۴۵۰ ۰ ۰ ۰ ۸۷,۷۸۷,۲۸۸,۴۰۵ مازاد ثالث
  ۱,۳۹۲,۶۹۴,۴۳۰,۱۵۷  ۱۷۴,۴۰۶,۲۲۳,۱۹۲      ۰  ۱,۵۶۷,۱۰۰,۶۵۳,۳۴۹ درمان
  ۱۳,۳۲۳,۶۷۶,۹۴۲ ۳۷۸,۴۵۶,۱۵۵ ۰ ۱۹۱,۵۶۳ ۵,۶۴۲,۶۸۳,۹۹۱ ۵۴,۲۴۹,۰۳۹,۷۰۷ کشتی
  ۲۱,۹۸۱,۰۴۲,۶۴۶ ۰ ۰ ۰ ۲۱,۹۸۱,۰۴۲,۶۴۶ ۰ هواپیما
  ۱۲۱,۱۹۱,۱۴۱,۴۶۶ ۲۲,۷۲۵,۸۸۶,۷۲۷ ۲۸۵,۳۶۳ ۹۴۶,۳۹۳ ۲۱,۵۴۸,۵۲۵,۶۱۹ ۱۲۲,۳۶۸,۵۰۲,۵۷۴ مهندسی
  ۲,۹۶۰,۵۴۷,۸۹۶ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۳,۴۰۷,۷۵۶ ۲,۹۱۵,۶۴۰,۱۴۰ پول
  ۴۵۸,۴۸۷,۳۱۴,۹۵۴ ۱۴,۷۰۰,۸۴۵,۸۶۶ ۰ ۰ ۰ ۴۷۳,۱۸۸,۱۶۰,۸۲۰ مسئولیت
  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اعتبار
  ۱۰۲,۸۶۴,۸۶۱,۸۵۳ ۴,۰۵۱,۷۳۷,۹۷۸ ۰ ۰ ۵۲,۶۶۷,۵۶۰,۱۲۴ ۵۴,۲۴۹,۰۳۹,۷۰۷ نفت و انرژی
  ۱۷,۱۹۶,۵۷۰,۹۶۰ ۴۸۸,۰۰۶,۷۸۸ ۰ ۰ ۷,۷۲۱,۶۵۷,۴۴۶ ۹,۹۶۲,۹۲۰,۳۰۲ P & I
  ۴۷۸,۶۶۴,۱۹۳  ۱۰,۰۱۸,۸۶۷ ۰ ۰ ۰ ۴۸۸,۶۸۳,۰۶۰ سایر
  ۵,۹۶۴,۶۳۱,۳۱۳,۶۸۱ ۲۸۰,۶۷۳,۸۸۵,۷۰۷      ۱۶۰,۸۸۸,۹۶۸,۹۵۳  ۶,۰۸۴,۴۱۶,۲۳۰,۴۳۵ جمع غیر زندگی
  ۱۱,۳۸۸,۷۹۷,۷۳۳,۵۵۳  ۳۱۱,۱۵۶,۳۶۵,۰۵۶      ۱۶۰,۸۸۸,۹۶۸,۹۵۳  ۱۱,۵۳۹,۰۶۵,۱۲۹,۶۵۶ جمع کل رشته ها

عملکرد بیمه گری اتکایی به تفکیک رشته بیمه ای سال مالی۱۳۹۵

جمع کل حق بیمه ریالی حق بیمه اتکایی اختیاری حق بیمه اتکایی اجباری رشته
۱,۵۵۰,۰۳۹,۵۱۲,۶۵۷  ۰  ۱,۵۵۰,۰۳۹,۵۱۲,۶۵۷ عمر و تأمین آتیه اندوخته دار
۹۸,۴۵۸,۹۷۳,۰۱۱  ۰  ۹۸,۴۵۸,۹۷۳,۰۱۱ عمر غیر اندوخته دار و پوششهای تکمیلی
۱,۶۵۹,۰۴۲,۳۰۳,۶۱۰  ۰  ۱,۶۵۹,۰۴۲,۳۰۳,۶۱۰ جمع زندگی
۵۲,۴۷۸,۵۰۰,۴۸۹ ۳۶,۳۲۵,۵۰۲,۶۷۷ ۱۶,۱۵۲,۹۹۷,۸۱۲ باربری
۱۰۲,۳۲۴,۶۰۶,۴۷۴ ۶۶,۶۳۴,۷۴۱,۶۶۳ ۳۵,۶۸۰,۸۶۴,۸۱۱ آتش سوزی
۷,۶۰۸,۰۲۹,۳۴۰  ۰  ۷,۶۰۸,۰۲۹,۳۴۰ حوادث
۳۹,۵۶۷,۹۳۸,۵۵۸ ۰ ۳۹,۵۶۷,۹۳۸,۵۵۸ حوادث سرنشین (راننده)
۶۴,۶۵۲,۸۰۱,۷۵۶ ۰ ۶۴,۶۵۲,۸۰۱,۷۵۶ بدنه اتومبیل
۳۹۰,۷۷۴,۳۲۱,۴۱۷ ۰ ۳۹۰,۷۷۴,۳۲۱,۴۱۷ ثالث اجباری
۱۳,۱۴۸,۴۳۲,۷۹۴ ۰ ۱۳,۱۴۸,۴۳۲,۷۹۴ مازاد ثالث
۲۰۸,۶۶۰,۱۹۶,۸۱۳  ۰  ۲۰۸,۶۶۰,۱۹۶,۸۱۳ درمان
۶,۶۰۳,۷۰۷,۲۹۹ ۵,۴۵۱,۵۵۸,۳۵۶ ۱,۱۵۲,۱۴۸,۹۴۳ کشتی
۰ ۰ ۰ هواپیما
۱۰۶,۶۵۷,۲۰۸,۲۳۱ ۸۴,۸۴۶,۱۵۳,۶۷۲ ۲۱,۸۱۱,۰۵۴,۵۵۹ مهندسی
۴۵۷,۰۵۹,۶۷۵ ۲۰,۹۸۷,۲۹۶ ۴۳۶,۰۷۲,۳۷۹ پول
۹۴,۲۸۲,۸۲۱,۴۰۱ ۲۵,۵۰۸,۲۱۷,۳۷۸ ۶۸,۷۷۴,۶۰۴,۰۲۳ مسئولیت
۰ ۰ ۰ اعتبار
۷۷,۸۲۸,۲۴۹,۲۳۳ ۷۰,۱۷۰,۱۸۵,۳۴۶ ۷,۶۵۸,۰۶۳,۸۸۷ نفت و انرژی
۷,۳۹۰,۴۳۲,۲۵۱ ۵,۹۶۹,۱۹۵,۲۲۴ ۱,۴۲۱,۲۳۷,۰۲۷ P & I
۱۱۷,۰۷۶,۰۹۳ ۰ ۱۱۷,۰۷۶,۰۹۳ سایر
۱,۱۷۲,۵۵۱,۳۸۱,۸۲۴  ۲۹۴,۹۳۵,۵۴۱,۶۱۲  ۸۷۷,۶۱۵,۸۴۰,۲۱۲ جمع غیر زندگی
۲,۸۳۱,۵۹۳,۶۸۵,۴۳۴  ۲۹۴,۹۳۵,۵۴۱,۶۱۲  ۲,۵۳۶,۶۵۸,۱۴۳,۸۲۲ جمع کل رشته ها

© 2021 Flex. All Rights Reserved. Powered by Aplikko