تاریخچه افتخارات بیمه پاسارگاد

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کلیات سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی

شرکت بیمه پاسارگاد در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران و فرابورس ایران و با توجه به ضرورت و اهمیت استقرار سیستم کنترل های داخلی و به منظور کسب اطمینان از رعایت کلیه کنترل های داخلی و حسن اجرای مقررات و ضوابط در سطح شرکت اقدام به ایجاد واحد حسابرسی داخلی تحت نظر هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نموده است .

این واحد شامل دو اداره حسابرسی امور مالی و اداری و امور فنی می باشد و بطور مرتب کلیه عملیات مالی و اداری شرکت و واحدهای صدور و پرداخت خسارت را درچارچوب قوانین و مقررات تنظیم شده بررسی می نماید و نتیجه آن نیز به مدیرعامل محترم گزارش می شود.

نسبت های عملیاتی و مالی با اهمیت سه ساله آخر شرکت بیمه پاسارگاد

اسفند ۱۳۹۳ اسفند ۱۳۹۴ اسفند ۱۳۹۵

شرح

۱۱۵ ۱۱۸ ۱۲۹ نسبت توانگری مالی مؤسسه بیمه که به تأیید بیمه مرکزی رسیده است
۸۳ ۸۵ ۷۹  نسبت حق بیمه تولیدی نمایندگان و کارگزاران به کل حق بیمه مؤسسه بیمه
۷۲ ۷۵ ۷۵  سهم نگهداری مؤسسه بیمه (نسبت حق بیمه صادره پس از کسر مجموع حق بیمه واگذاری اجباری و اختیاری به کل حق بیمه صادره)
۷٫۲ ۸٫۷ ۷٫۵  نسبت هزینه های عمومی و اداری به حق بیمه صادره
۱۹ ۲۱ ۲۱  ضریب ترکیبی ( نسبت مجموع هزینه‌های اداری و عمومی و هزینه های کارمزد، هزینه صدور و کارمزد مشارکت در منافع پرداختی به حق بیمه صادره )
۵۲ ۴۳ ۴۸  نسبت کل سرمایه‌گذاری‌ها به کل دارایی‌ها
۱۷ ۱۷ ۱۹  بازده سـرمایه‌گذاری‌ها (نسبت درآمد سـرمایه‌گذاری‌ها به متوسـط بهای تمام شده ابتدا و انتهای دوره سـرمایه‌گذاری‌ها)
۵۳ ۶۳ ۷۳  نسبت ذخیره ریاضی به ذخیره حق بیمه (سهم نگهداری)
۱۰ ۱۱ ۱۰  نسبت مجموع مطالبات از بیمه‌گذاران، نمایندگان و بیمه‌گران اتکایی به مجموع دارائی‌ها
۲۳ ۲۴ ۳۴  نسبت دارایی های نقدی به کل دارایی ها
۸۳ ۸۱ ۸۴  نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها

نرخ رشد حق بیمه

نرخ رشد سال ۹۳ نرخ رشد سال ۹۴ نرخ رشد سال ۹۵ رشته بیمه ای
۳۳٫۹ ۰٫۷ ۱۱ اموال
۲۱٫۲ ۲۶٫۵ ۵ مسئولیت
۵۳٫۲ ۵۰٫۷ ۷۰ اشخاص – زندگی
۶۰٫۰ ۲۷٫۵ ۲۲ اشخاص – سایر
۴۲٫۱ ۲۰٫۱ ۳۳ جمع

نرخ رشد خسارت

نرخ رشد سال ۹۳ نرخ رشد سال ۹۴ نرخ رشد سال ۹۵ رشته بیمه ای
۵۰٫۷ ۴۲٫۳ ۱۵ اموال
۲۵٫۲ ۲۰٫۱ مسئولیت
۱۴۵٫۳ ۲۱۴٫۵ ۰ اشخاص – زندگی
۱۰٫۳ ۲۸٫۷ ۵۴ اشخاص – سایر
۴۱٫۴ ۴۵٫۰ ۲۰٫۰ جمع

سهم از بازار شرکت بیمه پاسارگاد

نسبت سال ۹۳ نسبت سال ۹۴ نسبت سال ۹۵ رشته بیمه ای
۲٫۷ ۲٫۷ ۳ اموال
۳٫۰ ۳٫۹ ۳ مسئولیت
۸٫۹ ۱۰٫۶ ۱۵ اشخاص – زندگی
۲٫۹ ۲٫۶ ۲ اشخاص – سایر
۳٫۴ ۳٫۷ ۴ جمع

ضریب خسارت

سال ۱۳۹۳ سال ۱۳۹۴ سال ۱۳۹۵ رشته بیمه ای
۷۲٫۲ ۸۸٫۲ ۹۵ اموال
۵۴٫۸ ۴۲٫۵ ۴۲ مسئولیت
۵٫۲ ۱۱٫۰ ۶ اشخاص – زندگی
۵۹٫۰ ۴۶٫۵ ۶۰ اشخاص – سایر
۴۸٫۱ ۵۰٫۹ ۴۶ جمع

نسبت هزینه کارمزد به حق بیمه

نسبت سال ۹۳ نسبت سال ۹۴ نسبت سال ۹۵ رشته بیمه ای
۸٫۷ ۸٫۶ ۹ اموال
۲۸٫۶ ۲۲٫۶ ۲۳ مسئولیت
۱۷٫۴ ۱۶٫۴ ۱۷ اشخاص – زندگی
۷٫۷ ۸٫۵ ۱۰ اشخاص – سایر
۱۱٫۸ ۱۱٫۹ ۱۳ جمع

نسبت ذخیره خسارت معوق به جمع ذخایر فنی

نسبت سال ۹۳ نسبت سال ۹۴ نسبت سال ۹۵ رشته بیمه ای
۳۷٫۰ ۳۷٫۷ ۳۸ اموال
۴۲٫۲ ۴۳٫۶ ۴۲ مسئولیت
۰٫۱ ۰٫۰ ۰٫۰ اشخاص – زندگی
۹٫۸ ۷٫۱ ۹ اشخاص – سایر
۱۸٫۵ ۱۵٫۴ ۱۲ جمع

نسبت توانگری مالی شرکت بیمه پاسارگاد

مقدار ریسک (ریال) نوع ریسک
۳,۵۵۰,۲۹۶  R1 ریسک صدور بیمه نامه
۷۳۰,۹۲۴  R2 ریسک بازاری
۱۷,۰۶۳  R3 ریسک اعتباری
۰  R4 ریسک نقدینگی
۳,۶۲۴,۷۹۶  RBC ریسک کل ( سرمایه الزامی )
۴,۶۸۲,۰۴۴ مازاد بیمه گر ( سرمایه موجود )
۱۲۹% نسبت توانگری مالی

عملکرد بیمه گری مستقیم و اتکایی به تفکیک رشته بیمه ای

تعداد بیمه نامه صادره جمع کل حق بیمه ریالی حق بیمه برگشتی قبولی اتکایی ارزی (یورو) قبولی اتکایی ارزی (دلار) قبول اتکایی ریالی حق بیمه مستقیم و غیرمستقیم رشته
  ۴,۸۴۳,۶۲۷,۹۳۹,۷۲۹  ۱۱,۰۴۱,۵۳۴,۰۰۱      ۰  ۴,۸۵۴,۶۶۹,۴۷۳,۷۳۰ عمر و تأمین آتیه اندوخته دار
  ۵۴۲,۴۶۸,۳۹۴,۵۲۴  ۱,۱۰۸,۰۵۴,۲۶۰      ۰  ۵۴۳,۵۷۶,۴۴۸,۷۸۴ عمر غیر اندوخته دار و پوششهای تکمیلی
  ۵,۴۲۴,۱۶۶,۴۱۹,۸۷۲  ۳۰,۴۸۲,۴۷۹,۳۴۹      ۰  ۵,۴۵۴,۶۴۸,۸۹۹,۲۲۱ جمع زندگی
  ۱۱۳,۱۲۱,۵۲۲,۷۲۸ ۹,۳۵۹,۶۶۹,۵۵۵ ۰ ۱۴,۰۵۰ ۵,۳۵۰,۶۹۶,۰۴۳ ۱۱۷,۱۳۰,۴۹۶,۲۴۰ باربری
  ۲۸۰,۷۶۶,۲۶۸,۵۴۹ ۸,۷۰۶,۱۴۶,۷۱۳ ۰ ۰ ۴۴,۶۰۶,۹۰۷,۱۵۰ ۲۴۴,۸۶۵,۵۰۸,۱۱۲ آتش سوزی
  ۰  ۱۹,۲۲۵,۹۰۹,۲۹۵      ۰   حوادث
  ۲۹۲,۷۸۳,۸۰۰,۳۱۶ ۷۱۳,۸۰۷,۲۸۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶۴,۴۹۷,۰۱۵,۸۶۳ حوادث سرنشین (راننده)
  ۴۳۲,۳۴۹,۹۷۹,۷۸۱ ۱۷,۷۸۱,۰۱۸,۷۳۹ ۰ ۰ ۱,۳۱۶,۴۸۸,۱۷۸ ۴۴۸,۸۱۴,۵۱۰,۳۴۲ بدنه اتومبیل
  ۲,۶۰۵,۰۵۳,۹۱۸,۳۹۷ ۷,۹۸۵,۴۶۴,۱۰۲ ۰ ۰ ۰ ۲,۶۱۳,۰۳۹,۳۸۲,۴۹۹ ثالث اجباری
  ۸۷,۶۵۵,۰۹۳,۹۵۵ ۱۳۲,۱۹۴,۴۵۰ ۰ ۰ ۰ ۸۷,۷۸۷,۲۸۸,۴۰۵ مازاد ثالث
  ۱,۳۹۲,۶۹۴,۴۳۰,۱۵۷  ۱۷۴,۴۰۶,۲۲۳,۱۹۲      ۰  ۱,۵۶۷,۱۰۰,۶۵۳,۳۴۹ درمان
  ۱۳,۳۲۳,۶۷۶,۹۴۲ ۳۷۸,۴۵۶,۱۵۵ ۰ ۱۹۱,۵۶۳ ۵,۶۴۲,۶۸۳,۹۹۱ ۵۴,۲۴۹,۰۳۹,۷۰۷ کشتی
  ۲۱,۹۸۱,۰۴۲,۶۴۶ ۰ ۰ ۰ ۲۱,۹۸۱,۰۴۲,۶۴۶ ۰ هواپیما
  ۱۲۱,۱۹۱,۱۴۱,۴۶۶ ۲۲,۷۲۵,۸۸۶,۷۲۷ ۲۸۵,۳۶۳ ۹۴۶,۳۹۳ ۲۱,۵۴۸,۵۲۵,۶۱۹ ۱۲۲,۳۶۸,۵۰۲,۵۷۴ مهندسی
  ۲,۹۶۰,۵۴۷,۸۹۶ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۳,۴۰۷,۷۵۶ ۲,۹۱۵,۶۴۰,۱۴۰ پول
  ۴۵۸,۴۸۷,۳۱۴,۹۵۴ ۱۴,۷۰۰,۸۴۵,۸۶۶ ۰ ۰ ۰ ۴۷۳,۱۸۸,۱۶۰,۸۲۰ مسئولیت
  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اعتبار
  ۱۰۲,۸۶۴,۸۶۱,۸۵۳ ۴,۰۵۱,۷۳۷,۹۷۸ ۰ ۰ ۵۲,۶۶۷,۵۶۰,۱۲۴ ۵۴,۲۴۹,۰۳۹,۷۰۷ نفت و انرژی
  ۱۷,۱۹۶,۵۷۰,۹۶۰ ۴۸۸,۰۰۶,۷۸۸ ۰ ۰ ۷,۷۲۱,۶۵۷,۴۴۶ ۹,۹۶۲,۹۲۰,۳۰۲ P & I
  ۴۷۸,۶۶۴,۱۹۳  ۱۰,۰۱۸,۸۶۷ ۰ ۰ ۰ ۴۸۸,۶۸۳,۰۶۰ سایر
  ۵,۹۶۴,۶۳۱,۳۱۳,۶۸۱ ۲۸۰,۶۷۳,۸۸۵,۷۰۷      ۱۶۰,۸۸۸,۹۶۸,۹۵۳  ۶,۰۸۴,۴۱۶,۲۳۰,۴۳۵ جمع غیر زندگی
  ۱۱,۳۸۸,۷۹۷,۷۳۳,۵۵۳  ۳۱۱,۱۵۶,۳۶۵,۰۵۶      ۱۶۰,۸۸۸,۹۶۸,۹۵۳  ۱۱,۵۳۹,۰۶۵,۱۲۹,۶۵۶ جمع کل رشته ها

عملکرد بیمه گری اتکایی به تفکیک رشته بیمه ای سال مالی۱۳۹۵

جمع کل حق بیمه ریالی حق بیمه اتکایی اختیاری حق بیمه اتکایی اجباری رشته
۱,۵۵۰,۰۳۹,۵۱۲,۶۵۷  ۰  ۱,۵۵۰,۰۳۹,۵۱۲,۶۵۷ عمر و تأمین آتیه اندوخته دار
۹۸,۴۵۸,۹۷۳,۰۱۱  ۰  ۹۸,۴۵۸,۹۷۳,۰۱۱ عمر غیر اندوخته دار و پوششهای تکمیلی
۱,۶۵۹,۰۴۲,۳۰۳,۶۱۰  ۰  ۱,۶۵۹,۰۴۲,۳۰۳,۶۱۰ جمع زندگی
۵۲,۴۷۸,۵۰۰,۴۸۹ ۳۶,۳۲۵,۵۰۲,۶۷۷ ۱۶,۱۵۲,۹۹۷,۸۱۲ باربری
۱۰۲,۳۲۴,۶۰۶,۴۷۴ ۶۶,۶۳۴,۷۴۱,۶۶۳ ۳۵,۶۸۰,۸۶۴,۸۱۱ آتش سوزی
۷,۶۰۸,۰۲۹,۳۴۰  ۰  ۷,۶۰۸,۰۲۹,۳۴۰ حوادث
۳۹,۵۶۷,۹۳۸,۵۵۸ ۰ ۳۹,۵۶۷,۹۳۸,۵۵۸ حوادث سرنشین (راننده)
۶۴,۶۵۲,۸۰۱,۷۵۶ ۰ ۶۴,۶۵۲,۸۰۱,۷۵۶ بدنه اتومبیل
۳۹۰,۷۷۴,۳۲۱,۴۱۷ ۰ ۳۹۰,۷۷۴,۳۲۱,۴۱۷ ثالث اجباری
۱۳,۱۴۸,۴۳۲,۷۹۴ ۰ ۱۳,۱۴۸,۴۳۲,۷۹۴ مازاد ثالث
۲۰۸,۶۶۰,۱۹۶,۸۱۳  ۰  ۲۰۸,۶۶۰,۱۹۶,۸۱۳ درمان
۶,۶۰۳,۷۰۷,۲۹۹ ۵,۴۵۱,۵۵۸,۳۵۶ ۱,۱۵۲,۱۴۸,۹۴۳ کشتی
۰ ۰ ۰ هواپیما
۱۰۶,۶۵۷,۲۰۸,۲۳۱ ۸۴,۸۴۶,۱۵۳,۶۷۲ ۲۱,۸۱۱,۰۵۴,۵۵۹ مهندسی
۴۵۷,۰۵۹,۶۷۵ ۲۰,۹۸۷,۲۹۶ ۴۳۶,۰۷۲,۳۷۹ پول
۹۴,۲۸۲,۸۲۱,۴۰۱ ۲۵,۵۰۸,۲۱۷,۳۷۸ ۶۸,۷۷۴,۶۰۴,۰۲۳ مسئولیت
۰ ۰ ۰ اعتبار
۷۷,۸۲۸,۲۴۹,۲۳۳ ۷۰,۱۷۰,۱۸۵,۳۴۶ ۷,۶۵۸,۰۶۳,۸۸۷ نفت و انرژی
۷,۳۹۰,۴۳۲,۲۵۱ ۵,۹۶۹,۱۹۵,۲۲۴ ۱,۴۲۱,۲۳۷,۰۲۷ P & I
۱۱۷,۰۷۶,۰۹۳ ۰ ۱۱۷,۰۷۶,۰۹۳ سایر
۱,۱۷۲,۵۵۱,۳۸۱,۸۲۴  ۲۹۴,۹۳۵,۵۴۱,۶۱۲  ۸۷۷,۶۱۵,۸۴۰,۲۱۲ جمع غیر زندگی
۲,۸۳۱,۵۹۳,۶۸۵,۴۳۴  ۲۹۴,۹۳۵,۵۴۱,۶۱۲  ۲,۵۳۶,۶۵۸,۱۴۳,۸۲۲ جمع کل رشته ها

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
نگاهی بر 10 سال افتخار آفرینی شرکت بیمه پاسارگاد
 
شرکت های بیمه به عنوان مؤسسات خدماتی در یک جامعه نقش تعیین کننده ای در تامین آرامش و فراهم آوردن امنیت خاطر ایفا می کنند و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور برخوردارند.
 
فعالیت مثبت و مؤثر بیمه ها می تواند در رشد بخش های اقتصادی و افزایش تولید در هر بخش و یا شکوفایی در برخی زمینه های اقتصادی اثرات مهمی برجای بگذارد. در جهان امروز بیمه ها نقش مؤثری در زندگی مردم و همچنین اداره امور اقتصادی کشورها دارند.
 
در این میان شرکت های بیمه زندگی و غیر زندگی که فعالیت بهینه و مؤثری دارند، علاوه بر شکوفایی اقتصادی و رشد و توسعه کشور، در ارزیابی های ملی و بین المللی نیز افتخار می آفرینند.
 
بیمه پاسارگاد در طول سال های فعالیت خود، عملکردی منطبق بر استانداردهای ملی داشته است، به نحوی که حضور کارشناسان جوان در کنار افراد فرهیخته در این شرکت موجب شده تا اصول مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع به درستی اجرا شود.
 
بیمه پاسارگاد با الگوسازی در سیستم بیمه ای کشور، تحولات مثبتی را در نظام اقتصادی و صنعت بیمه ایجاد کرده است. کیفیت ارائه خدمات و پرداخت خسارت در کوتاه ترین زمان ممکن موجب شده است تا مشتری مداری و فرهنگ احترام به ارباب رجوع نهادینه شود. 
 
قرار گرفتن در بالاترین سطح توانگری مالی برای چهارمین سال متوالی گویای توانمندی این شرکت در پیمودن مراحل موفقیت و اجرای قوانین و مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.  
 
با نگاهی دقیق تر به افتخارات بیمه پاسارگاد می توان بیش از پیش به جایگاه شایسته این شرکت بیمه پی برد، بنابراین در ادامه به این مهم می پردازیم.

بیمه برتر ایران
 
شرکت بیمه پاسارگاد با گذشت مدت زمان کوتاهی از آغاز فعالیت موفق به کسب رتبه برتر در ارزیابی شرکت های بیمه از لحـاظ شاخص های مالی در سال های 1386 و 1388 شد و لوح تقدیر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط رئیس کل بیمه مرکزی به بیمه پاسارگاد اهدا شد.
خدمت و همت صادقانه، بیمه پاسارگاد به گونه ای در کشور شناسانده شد که با استفاده و بکارگیری فناوری های نوین در جهت دسترسی به رفاه، رشد اقتصادی و آرامش این شرکت توانست به کسب جایگاه برتر در رده بندی شرکت های بیمه در سال 1388 از نظر ابعاد مالی و توانایی ایفای تعهدات همچنین سهم بیمه عمر از پرتفوی شرکت دست یابد.
رتبه اول بیمه
 
لوح تقدیر و تندیس رتبه اول در شاخص «توانایی ایفای تعهدات» در همایش چهلمین سالگرد تأسیس بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران به شركت بیمه پاسارگاد اهدا شد.
روابط عمومی برتر
 
روابط عمومی بیمه پاسارگاد در اولین کنفرانس بین المللی بررسی نقش روابط عمومی و ارتباطات در ارتقای فرهنگ بیمه که همزمان با برگزاری جشنواره برترین های روابط عمومی صنعت بیمه کشور در اسفند ماه 1389 برگزار شد، به عنوان روابط عمومی برتر در رشـته اطلاع رسانی برگزیده و لـوح سپـاس برترین روابـط عمومی های صنعت بیمه کشور را دریافت نمود.
سازمان سلامت محور بیمه
 
شرکت بیمه پاسارگاد بر اساس رأی هیأت داوران دبیرخانه جایزه سال بقراط در اولین همایش ملی «سلامت، بیمه و بانک»، به عنوان سازمان سلامت محور موفق به دریافت لوح تقدیر شد.
مدیر عامل شایسته بیمه
 
معصوم ضمیری در بزرگ ترین رویداد مدیریتی کشور به عنوان «مدیر شایسته ملی» برگزیده شد و تندیس این همایش به ایشان تعلق گرفت. در این همایش از مدیر عامل شرکت بیمه پاسارگاد به دلیل تعالی منابع انسانی، نوآوری و خلاقیت، اثر بخشی و تفکر استراتژیک، تقدیر به عمل آمد و تندیس «مدیر شایسته ملی» به ایشان اهداء شد.
رشد سریع بیمه پاسارگاد
 
شـرکت بیمـه پاسـارگاد موفـق شـد در رتبـه بندی سازمان مدیریت صنعتی که بر اساس عملکرد سال مالی شرکت ها انجام می شود، طی سال های متمادی در میان شرکت های برتر کشور عنوان «شرکت برتر از نظر رشد سریع» را کسب نماید.
لوح تقدیر بیمه برتر
 
شرکت بیمه پاسارگاد بر اساس عملکرد شش ساله در شاخص های بهره وری کل عوامل، سرمایه و رقابت پذیری هزینه نیروی کار، درصد حاشیه سود خالص و فروش سرانه لوح تقدیر هفتمین جشنواره ملی بهره وری را دریافت کرد.در جشنواره ملی بهره وری پس از روند طولانی بررسی صورت های مالی شش ساله حسابرسی شده بیش از 5 هزار بنگاه اقتصادی مطرح کشور و انتخاب بیش از 300 شرکت به عنوان نامزد شرکت برتر در گروه های مختلف، در دی ماه سال 1394 برگزیدگان هفتمین مسابقه ملی بهره وری کشور را طی مراسم باشکوهی معرفی شدند.
بیمه پاسارگاد تندیس بهترین عملکرد 6 ساله از سال 1388تا سال 1393در شاخص های بهره وری کل عوامل ، سرمایه و رقابت پذیری هزینه نیروی کار و درصد حاشیه سود خالص فروش سرانه  را دریافت نمود.
نشان بیمه برتر بیمه
 
شرکت بیمه پاسارگاد با دریافت سه نشان برتر ملی و  بین المللی در بزرگ ترین اجلاس سران و مدیران اقتصاد، صنعت و تجارت ایران، «اکوایت» توانست نشان بین المللی «مدیریت مدرن و شایسته» (MDM) بالاترین سطح مدیریت، نشان بین المللی «اعتماد مشتریان» (TBA) و نشان برتر ملی «نوآوری در خدمات بیمه» را به دست آورد. تندیس و گواهیـنامه های بین المللی طی مراسم ویژه ای توسط مقام ها و مسئولان عالی رتبه ذیربط در آبان ماه 1392 به شرکت بیمه پاسارگاد اهداء شد.
768-ten-years-of-honor-insurance_9 معرفی - همراه بیمه پاسارگاد

تندیس انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران در دومین همایش سراسری كیفیت با رویكرد نقش كیفیت برتر در كسب رضایت مندی مشتری به شرکت بیمه پاسارگاد اعطا شد. دومین «همایش کیفیت در تولید و خدمات و نقش آن در کسب رضایت مندی مشتری» به همت انجمن دارندگان نشان استاندارد، با هدف بررسی نقش کیفیت برتر در میزان کسب رضایت مندی مشتری، در تیرماه 1395 در مرکز همایش های صدا و سیمای تهران برگزار شد. این تندیس به پاسداشت تـلاش بی شـاعبه بیـمه پاسارگاد در جـهت کسـب رضـایت مندی مشتریان و کسب سهم بازار مناسب اعطا شده است.


سطح یک توانگری بیمه برتر
 
شرکت بیمه پاسارگاد برای ششمین سال متوالی در سطح یک توانگری مالی قرار گرفت.
 
طبق ارزیابی صورت های مالی مصوب سال1395 توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه پاسارگاد موفق به کسب سطح یک توانگری مالی مؤسسات بیمه با نسبت توانگری 129 درصد شده است.
 
این شرکت از ابتدای اجرایی شدن آیین نامه شماره 69 شورای عالی بیمه تا کنون، موفق به حفظ سطح یک توانگری مالی خود در صنعت بیمه شده و این در حالی است بیمه پاسارگاد توانسته است با مدیریت صحیح منابع و برنامه های افزایش سرمایه شاخص توانگری مالی خود را رشد دهد. این نسبت بیان گر میزان توان مالی شرکت در قبال تعهدات خود است.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تاریخچه شرکت

1261384048 معرفی - همراه بیمه پاسارگادشرکت بیمه پاسارگاد به منظور عرضه خدمات بیمه­ های در زمینه بیمه­ های زندگی و غیرزندگی (به طور مستقیم و قبولی اتکائی) و کسب سود متوازن و همسو با مصالح و منافع ملی توسط گروه مـالی پاسـارگاد تأسیس گردیده است. شرکــت در تـاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۸و تحــت شماره ۲۹۰۰۷۰ با سرمایه ۴۵۰ میلیارد ریال که ۵۰ درصد آن پرداخت شده بود ، در اداره ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و پس از طی تشریفات لازم در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۹پروانه فعالیت خـود را در کلیـه رشتــه­ های بیمه­ای به شماره ۳۴۶۰۵ از بیمه مرکـزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود و در تـاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۱با صـدور نخسـتین بیمه نامه، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد .(کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۱۶۵۱۹۴۸ )

شرکت در تاریخ ۱۳۸۵/۸/۵مجوز قبولی اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی را طی شماره ۲۵۵۹۸ از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت و با صدور اولین گواهی قبولی در تاریخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۸، فعالیت خود را در این بخش نیز آغاز نموده و این مجوز همه ساله تمدید شده است. صاحبان سهام شرکت بیمه پاسارگاد در مجمع عمومی فوق العاده در سال ۱۳۹۴ با اکثریت آراء ،سرمایه شرکت را از مبلغ ۱۱۳۴ میلیارد ریال به مبلغ ۴۰۸۲ میلیارد ریال افزایش دادند. ( میزان سرمایه ثبت شده و پرداخت شده ۲,۰۴۱,۲۰۰ میلیون ریال می باشد)

انتخاب بیمه پاسارگاد به عنوان شرکت بیمه برتر به تشخیص بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال­های ۱۳۸۶و ۱۳۸۸، کسب عنوان شرکت برتر از نظر رشد سریع در سال ۹۰ ، ۹۱ و ۱۳۹۲ به انتخاب سازمان مدیریت صنعتی نشان از وجود عوامل مؤثر و قابل اطمینان در رشد، توسعه و بالندگی مستمر شرکت دارد.

شبکه گسترده فروش شرکت با بهره­ گیری از کارشناسان و متخصصین کارآزموده صنعت بیمه در سراسر کشور در بیش از ۱۵ مدیریت منطقه، ۷۶ شعبه  ۲۲۰۰ نمایندگی فعال و ۸۴۰۰ نماینده فروش بیمه عمر و تامین آتیه، آماده ارائه خدمات در قالب انواع بیمه­ های اموال، اشخاص، مسئولیت و مهندسی به شما هموطن گرامی می­ باشد.

مشخصات ثبتی شرکت

 

ردیف نوع مشخصات توضیحات
۱ نام شرکت/ موسسه بیمه پاسارگاد
۱ نوع شرکت/ موسسه سهامی عام
۲ شماره ثبت ۲۹۰۰۷۰
۳ تاریخ ثبت ۱۳۸۵/۱۱/۱۸
۴ محل ثبت اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران
۵ کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۱۶۵۱۹۴۸
۶ موضوع فعالیت انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی ، تحصیل پوشش بیمه های اتکایی، سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخائر و  اندوخته های فنی وقانونی، قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی با رعایت ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ا
۷ میزان سرمایه (ثبت شده و پرداخت شده)  ۲,۰۴۱,۲۰۰ (میلیون ریال )
۸ نشانی تهران،خیابان دکتر فاطمی، نبش هشت بهشت، شماره ۲
۹ مرکز اصلی تهران
۱۰ شماره تلفن ۰۲۱-۸۲۴۸۹
۱۱ شماره دورنگار ۸۸۹۸۱۱۴۶

license معرفی - همراه بیمه پاسارگاداهداف

 • برنامه ریزی جامع به منظور دستیابی به ترکیب مناسب پرتفوی در بیمه های اشخاص، اموال و مسئولیت
 • برقراری روش های مناسب به منظور تسریع در امر پرداخت خسارت و ترویج روش های پیشگیری از وقوع خسارت به بیمه گذاران
 • گسترش بیمه های اتکایی (قبولی) و همچنین دریافت پوشش های بیمه اتکایی برای ریسک های بزرگ
 • توسعه و ترویج خدمات بیمه ای در سطح جامعه به منظور دستیابی به سهم مطلوب از بازار بیمه کشور
 • طراحی و عرضه محصولات بیمه ای جدید با توجه به نیازهای جامعه
 • برقراری روش های مناسب ارزیابی ریسک در جهت انتخاب مطلوب پرتفوی
 • سازماندهی و توسعه شبکه فروش به منظور ارائه خدمات مطلوب و گسترده در سراسر کشور
 • بهره برداری مناسب از ذخایر و اندوخته های شرکت با حضور فعال در بازار پول و سرمایه کشور

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گرى در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده به تصویب رسید و نحوه فعالیت و عملیات بیمه را در مورد شرکت‌هاى داخلى و خارجى ترسیم نمود . ماده (۱ ) این قانون اعلام کرده است که :
به‌منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین به‌منظور اعمال نظارت بر این فعالیت، مؤسسه‌اى به نام بیمه مرکزى طبق مقررات این قانون با اهداف زیر تأسیس مى‌گردد.

 • انجام امور اتکایی اجباری برای مؤسسات بیمه ای
 • توسعه و تعمیم بیمه های بازرگانی
 • تنظیم بازار بیمه کشور و هدایت آن از طریق تصویب آیین نامه ها و مقررات
 • اعطای مجوز تأسیس شرکت ها و شبکه کارگزاری و نظارت بر فعالیت شرکت های بیمه ای به نمایندگی از دولت در بازار
 • قبولی و واگذاری بیمه های اتکایی با مؤسسات داخلی و خارجی

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا با تکیه بر تجربه چندین ساله و دانش فنی کارشناسان و مدیران خود، رسالتی را که به موجب قانون برعهده این سازمان قرار گرفته است هرچه مطلوب‌تر به انجام رساند. اهم وظایف و اختیارات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق قانون مذکورعبارت است از:

– تهیه آیین‌نامه‌ها و مقررات برای حسن اجرای امر بیمه
– تهیه اطلاعات لازم از عملکرد‌مؤسسات بیمه فعال در بازار بیمه ایران
– انجام بیمه‌های اتکایی اجباری
– قبول یا واگذاری بیمه‌های اتکایی به مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی
– اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین‌نامه آن
– ارشاد، هدایت ونظارت برمؤسسات بیمه و حمایت از آن ها برای‌حفظ سلامت بازار بیمه
– تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی .

ماده ۵- بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱- تهیه آیین نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه درایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانون
۲- تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می کنند
۳- انجام بیمه های اتکایی اجباری
۴- قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی یا خارجی
۵- واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد
۶- اداره صندوق تامین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب دی ماه ۱۳۴۷(۱)
۷- ارشاد و هدایت و نظارت بر موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت های مکارانه و ناسالم
تبصره :بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی است که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را دارا می باشد و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون بدست می آورد جز در مواردی که قانون معین مینماید استفاده کند.

ماده ۶- بیمه مرکزی ایران دارای ارکان زیر است:

۱- مجمع عمومی
۲- شورای عالی بیمه
۳-  هیأت عامل
۴- بازرسان


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

ترکیب سهامداران بیمه پاسارگاد و مشخصات سهامداران (بیش از یک درصد)

درصد مالکیت

تعداد سهام

تاریخ تولد_ثبت

کد ملی/شماره ثبت

نوع شخصیت

 نام و نام خانوادگی(نام شرکت/موسسه)

ردیف

۲۰

۶۸۰,۴۰۰,۰۰۰

۱۳۸۴/۰۶/۱۳

۲۵۴۳۰۰

حقوقی

شرکت بانک پاسارگاد(سهامی عام)

۱

۱۹٫۲۲

۶۵۳,۷۲۷,۱۲۶

۱۳۸۴/۰۷/۰۴

۲۵۵۷۵۶

حقوقی

شرکت سرمایه گذاری پارس حافظـ(سهامی خاص)

۲

۴٫۹۶

۱۶۸,۷۷۵,۰۰۰

۱۳۸۷/۰۶/۳۰

۳۳۲۵۰۶

حقوقی

شرکت نظم آوران شایسته (سهامی خاص )

۳

۴٫۱۳

۱۴۰,۳۴۳,۷۶۳

۱۳۹۱/۱۰/۰۵

۴۳۳۲۶۷

حقوقی

شرکت نسیم تجارت فردا(سهامی خاص )

۴

۴٫۰۶

۱۳۷,۹۵۶,۱۸۹

۱۳۹۱/۰۹/۲۱

۴۳۲۳۸۵

حقوقی

شرکت توسعه تجارت غرب ایرانیان (سهامی خاص )

۵

۴٫۰۲

۱۳۶,۷۹۲,۴۱۰

۱۳۹۲/۰۳/۱۳

۴۳۹۹۶۷

حقوقی

شرکت ارمغان تجارت پایدار(سهامی خاص )

۶

۳٫۹۴

۱۳۳,۹۳۷,۱۳۷

۱۳۹۳/۰۴/۰۱

۴۵۶۱۲۴

حقوقی

شرکت دانش گستران آتی ساز پویا(سهامی خاص)

۷

۳٫۷۳

۱۲۶,۹۲۴,۸۸۴

۱۳۹۰/۰۶/۰۷

۴۱۲۱۷۵

حقوقی

شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان ونداد(سهامی خاص

۸

۳٫۶۲

۱۲۳,۲۴۹,۲۴۱

۱۳۹۰/۰۶/۰۷

۴۱۲۱۸۵

حقوقی

شرکت نظم آوران پویای ایرانیان (سهامی خاص )

۹

۳٫۰۴

۱۰۳,۳۱۱,۵۱۵

۱۳۹۳/۰۴/۱۸

۴۵۷۲۲۶

حقوقی

شرکت نیک اندیشان سروش فجر(سهامی خاص )

۱۰

۲٫۹۷

۱۰۱,۱۱۵,۶۸۳

 

۴۶۳۱۳

حقوقی

موسسه همیاری سرمایه انسانی پاسارگاد

۱۱

۲٫۲۹

۷۸,۰۳۰,۲۱۹

۱۳۹۰/۰۶/۰۷

۴۱۲۱۵۳

حقوقی

شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد(سهامی خاص)

۱۲

۲

۶۸,۰۴۰,۰۰۰

۱۳۷۵/۰۸/۰۶

۹۱۹۰

حقوقی

موسسه بنیادفرهنگی مصلی نژاد

۱۳

۱٫۱۵

۳۹,۲۶۸,۸۴۰

۱۳۳۱/۱۲/۲۹

۲۷۵۲۴۴۵۴۴۱

حقیقی

 سهامدار حقیقی

۱۴

۱

۳۴,۰۲۰,۰۰۰

۱۳۷۳/۰۱/۲۱

۲۵۴۰

حقوقی

شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص )

۱۵

             

۵٫۷۲

۱۹۴,۷۱۴,۶۳۶

سایر سهامداران حقوقی

۱۴٫۱۵

۴۸۱,۳۹۳,۳۵۷

سهامداران حقیقی

۱۰۰

۳,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰

جمع


© 2021 Flex. All Rights Reserved. Powered by Aplikko